20100819_decker_0187.jpg
20100819_decker2_0138.jpg
20161012_nadia_248.jpg
20100819_decker2_0141.jpg
20100819_decker2_0154.jpg
20110603_bridget_0173.jpg
20110730_aiden_0104.jpg
20110730_aiden_0107.jpg
20110730_aiden_0194.jpg
20110731_noah_0151.jpg
20111009_ariel_0263.jpg
20130308_mantell_0407-Edit.jpg
20120919_leo_0122.jpg
20120919_leo_0146.jpg
20120919_leo_0202.jpg
20120919_leo_0210.jpg
20120919_leo_0227.jpg
20120919_leo_0384.jpg
20120919_leo_0413.jpg
20121117_LeoLulu_0149.jpg
20131214_Ben_1295-Edit.jpg
20140509_Belle_1106.jpg
20141006_Zoe_1127.jpg
20141006_Zoe_1128.jpg
20150509_Zane_1177.jpg
20150509_Zane_1585.jpg
20150509_Zane_1747.jpg
20150606_JavierLeon_1107.jpg
20150606_JavierLeon_2082.jpg
20160522_Jack_308.jpg
20160528_Juno_124.jpg
20160715_AlexAlana_121.jpg
20160715_AlexAlana_160.jpg
20170120_untitled_392.jpg
20100508_cecemilo_0070-Edit-2.jpg
20100508_cecemilo_0085-Edit.jpg
20100508_cecemilo_0156-Edit.jpg
20100530_danielle_0031.jpg
20110210_helenmaeve_0084-Edit-2.jpg
20111015_untitled_0486.jpg
20120503_romy_0303.jpg
20120617_BrennanFarre_0104-Edit.jpg
20120617_Spillane_0100.jpg
20120617_Spillane_0146.jpg
20121110_howell_0219.jpg
20121110_howell_0242.jpg
20130216_summer2012baby_0120.jpg
20130511_mothersDay_0344.jpg
20130511_mothersDay_0386.jpg
20130512_mothersDay_0320.jpg
20130512_mothersDay_0368.jpg
20130512_mothersDay_0420.jpg
20130512_mothersDay_0457.jpg
20131007_MadFran_278.jpg
20140314_Liesl_1130.jpg
20140314_Liesl_1149.jpg
20140826_chan_1064.jpg
20140826_chan_1283.jpg
20141102_Contento_1161.jpg
20141109_mini_3123.jpg
20141109_mini_4124.jpg
20141109_mini_4129.jpg
20150521_Chorlton_1367.jpg
20150713_Goldman_1196.jpg
20150713_Goldman_1238.jpg
20160715_AlexAlana_232-Edit.jpg
20161203_MadFran_105.jpg
20161203_MadFran_124.jpg
20161203_MadFran_199-Edit.jpg
20170124_dowling_116.jpg
20080921_rolfushma_0223.jpg
20090627_jack_0027.jpg
20100505_jack_0659.jpg
20100605_reese_0707.jpg
20100801_jack_0106.jpg
20110407_365project_0230-Edit-2.jpg
20110705_365project_0145.jpg
20110705_365project_0160.jpg
20110709_aiden_0335.jpg
20110724_365_0143.jpg
20111016_neill_0124.jpg
20111016_untitled_0300-2.jpg
20111016_untitled_0331.jpg
20111016_untitled_0361.jpg
20120503_romy_0505.jpg
20120503_romy_0508.jpg
20120503_romy_0527.jpg
20120503_romy_0548.jpg
20120818_jack_0312.jpg
20120819_playgrnd_0102.jpg
20120819_playgrnd_0131.jpg
20120819_playgrnd_0149.jpg
20120929_coney_0179.jpg
20120929_coney_0184.jpg
20120929_coney_0187.jpg
20120929_coney_0217-Edit.jpg
20121109_kate_0259.jpg
20121111_ashcroft_0439-Edit.jpg
20121117_LeoLulu_0446.jpg
20121118_helenMaeve_0602.jpg
20121118_maeveHelen_0314.jpg
20100508_cecemilo_0156-Edit.jpg
20100508_cecemilo_0085-Edit.jpg
20121123_untitled_0114-Edit.jpg
B&W Baby portrait
B&W Baby portrait
20121202_Donald_0187.jpg
20100819_decker3_0105-Edit-2.jpg
20100819_decker3_0130-Edit.jpg
20121204_leo_0145.jpg
20121208_untitled_0401.jpg
20130309_jack_0403.jpg
20130608_Izzy_0254.jpg
20130725_JohanElla_129.jpg
20130727_Lucky_211.jpg
20130728_Philippa_244.jpg
20130728_Philippa_251.jpg
20130728_Philippa_279.jpg
20130728_Philippa_301.jpg
20130728_Philippa_325.jpg
20141006_Zoe_1009-Edit.jpg
20141006_Zoe_1017.jpg
20141006_Zoe_1019.jpg
20141006_Zoe_1064.jpg
20141014_casey_1023.jpg
20141014_casey_1038.jpg
20141014_casey_1131.jpg
20141019_Kellan_1384.jpg
20141019_Kellan_1399.jpg
20150412_Faris_1207.jpg
20150412_Faris_1212-Edit.jpg
20160910_tigaris_270.jpg
20160910_tigaris_281.jpg
20110313_nathanielShane_0053.jpg
20110313_nathanielShane_0235.jpg
20110910_hannah_0106.jpg
20120330_zach_0292-Edit.jpg
20120818_abigail_0365.jpg
20120818_abigail_0398.jpg
20120919_leo_0334.jpg
20120919_leo_0378.jpg
20121111_ashcroft_0105.jpg
20121111_ashcroft_0217.jpg
20121204_leo_0221.jpg
20130308_mantell_0252.jpg
20130407_karen_0326.jpg
20130407_karen_0367.jpg
20130407_karen_0368.jpg
20130727_Lucky_103.jpg
20131110_Henry_1026.jpg
20131117_Rose_1114.jpg
20131117_Rose_1171.jpg
20131117_Rose_1384.jpg
20131124_Lillian_1015.jpg
20131124_Lillian_1019.jpg
20131124_Lillian_1045-Edit.jpg
20131124_Lillian_1168.jpg
20140314_Liesl_1404.jpg
20140509_Belle_1109.jpg
20160910_tigaris_119-Edit.jpg
20090910_nikitajack_0043.jpg
20090910_nikitajack_0058-Edit-Edit.jpg
20100522_jack_0093.jpg
20100704_sasha_0147-Edit-Edit.jpg
20100704_sasha_0129-Edit.jpg
20100704_sasha_0140-Edit-Edit.jpg
20100819_decker2_0125-Edit.jpg
20101221_ilana_0107-Edit.jpg
20110210_helenmaeve_0058-Edit.jpg
20111130_untitled_0297.jpg
20120706_julian_0193.jpg
20120706_julian_0232-Edit-4-Edit (Anitas Projects's conflicted copy 2013-07-22).jpg
20120706_julian_0238.jpg
20120919_leo_0146.jpg
20120919_leo_0202.jpg
20120919_leo_0238-Edit.jpg
20120925_armus_0157.jpg
20120925_armus_0200.jpg
20120925_armus_0205-2.jpg
20121128_KikoskiMaio_0117.jpg
20121128_KikoskiMaio_0169.jpg
20121128_KikoskiMaio_0176.jpg
20121128_KikoskiMaio_0189.jpg
20121204_leo_0114.jpg
20121204_leo_0160.jpg
20121204_leo_0168.jpg
20130308_mantell_0163-Edit.jpg
20130308_mantell_0196-Edit.jpg
20130308_mantell_0204-2-Edit.jpg
20130308_mantell_0221-Edit.jpg
20131117_Rose_1219.jpg
20131124_Lillian_1057.jpg
20140124_untitled_1035-Edit-Edit.jpg
20140124_untitled_1050-Edit.jpg
20140124_untitled_1068-Edit-3.jpg
20140211_jordan_1302.jpg
20140314_Liesl_1085.jpg
20140314_Liesl_1304.jpg
20140504_Eli_1006-Edit.jpg
20140504_Eli_1066-Edit-Edit.jpg
20140601_Meera_1151.jpg
20140812_alice_1044-Edit.jpg
20141016_Fleming_1094.jpg
20141104_Joerge_1283.jpg
20141104_Joerge_1406.jpg
20141210_SolAtticus_1155.jpg
20151107_untitled_143.jpg
20160529_Sage_257.jpg
20160715_AlexAlana_360.jpg
20170124_dowling_387.jpg
20140531_Meera_2144.jpg
20140531_Meera_2163.jpg
20140531_Meera_2182.jpg
20140601_Meera_1021.jpg
20141016_Fleming_1084.jpg
20141019_Kellan_1027.jpg
20150412_Faris_1316.jpg
20150412_Faris_1320-Edit.jpg
20150422_Jackson_1171.jpg
20150509_Zane_1040.jpg
20150521_Chorlton_1042.jpg
20150521_Chorlton_1056.jpg
20150521_Chorlton_1238.jpg
20150521_Chorlton_1287.jpg
20150521_Chorlton_1479.jpg
20150713_Goldman_1046.jpg
20170120_untitled_289.jpg
20160622_zyon_206.jpg
20130216_summer2012baby_0112.jpg
20130216_summer2012baby_0210.jpg
20130308_mantell_0128.jpg
20130512_mothersDay_0111.jpg
20140112_Aurelia_1086.jpg
20140124_untitled_1037.jpg
20140124_untitled_1042.jpg
20141109_mini_3109.jpg
20141109_mini_4099.jpg
20150110_friends_1000.jpg
20150110_friends_1009.jpg
20150110_friends_1122.jpg
20150110_friends_1197.jpg
20150110_jack_1035.jpg
20150208_francineBF_1032.jpg
20150221_OliveBea_1000.jpg
20150228_IsabelViolette_1009.jpg
20150228_IsabelViolette_1017-2.jpg
20150228_SofiaFinlay_1061.jpg
20151129_Charlie_257.jpg
20160110_NardiSalih_267.jpg
20160110_NardiSalih_312.jpg
20160305_Forrest_203.jpg
20100819_decker_0187.jpg
20100819_decker2_0138.jpg
20161012_nadia_248.jpg
20100819_decker2_0141.jpg
20100819_decker2_0154.jpg
20110603_bridget_0173.jpg
20110730_aiden_0104.jpg
20110730_aiden_0107.jpg
20110730_aiden_0194.jpg
20110731_noah_0151.jpg
20111009_ariel_0263.jpg
20130308_mantell_0407-Edit.jpg
20120919_leo_0122.jpg
20120919_leo_0146.jpg
20120919_leo_0202.jpg
20120919_leo_0210.jpg
20120919_leo_0227.jpg
20120919_leo_0384.jpg
20120919_leo_0413.jpg
20121117_LeoLulu_0149.jpg
20131214_Ben_1295-Edit.jpg
20140509_Belle_1106.jpg
20141006_Zoe_1127.jpg
20141006_Zoe_1128.jpg
20150509_Zane_1177.jpg
20150509_Zane_1585.jpg
20150509_Zane_1747.jpg
20150606_JavierLeon_1107.jpg
20150606_JavierLeon_2082.jpg
20160522_Jack_308.jpg
20160528_Juno_124.jpg
20160715_AlexAlana_121.jpg
20160715_AlexAlana_160.jpg
20170120_untitled_392.jpg
20100508_cecemilo_0070-Edit-2.jpg
20100508_cecemilo_0085-Edit.jpg
20100508_cecemilo_0156-Edit.jpg
20100530_danielle_0031.jpg
20110210_helenmaeve_0084-Edit-2.jpg
20111015_untitled_0486.jpg
20120503_romy_0303.jpg
20120617_BrennanFarre_0104-Edit.jpg
20120617_Spillane_0100.jpg
20120617_Spillane_0146.jpg
20121110_howell_0219.jpg
20121110_howell_0242.jpg
20130216_summer2012baby_0120.jpg
20130511_mothersDay_0344.jpg
20130511_mothersDay_0386.jpg
20130512_mothersDay_0320.jpg
20130512_mothersDay_0368.jpg
20130512_mothersDay_0420.jpg
20130512_mothersDay_0457.jpg
20131007_MadFran_278.jpg
20140314_Liesl_1130.jpg
20140314_Liesl_1149.jpg
20140826_chan_1064.jpg
20140826_chan_1283.jpg
20141102_Contento_1161.jpg
20141109_mini_3123.jpg
20141109_mini_4124.jpg
20141109_mini_4129.jpg
20150521_Chorlton_1367.jpg
20150713_Goldman_1196.jpg
20150713_Goldman_1238.jpg
20160715_AlexAlana_232-Edit.jpg
20161203_MadFran_105.jpg
20161203_MadFran_124.jpg
20161203_MadFran_199-Edit.jpg
20170124_dowling_116.jpg
20080921_rolfushma_0223.jpg
20090627_jack_0027.jpg
20100505_jack_0659.jpg
20100605_reese_0707.jpg
20100801_jack_0106.jpg
20110407_365project_0230-Edit-2.jpg
20110705_365project_0145.jpg
20110705_365project_0160.jpg
20110709_aiden_0335.jpg
20110724_365_0143.jpg
20111016_neill_0124.jpg
20111016_untitled_0300-2.jpg
20111016_untitled_0331.jpg
20111016_untitled_0361.jpg
20120503_romy_0505.jpg
20120503_romy_0508.jpg
20120503_romy_0527.jpg
20120503_romy_0548.jpg
20120818_jack_0312.jpg
20120819_playgrnd_0102.jpg
20120819_playgrnd_0131.jpg
20120819_playgrnd_0149.jpg
20120929_coney_0179.jpg
20120929_coney_0184.jpg
20120929_coney_0187.jpg
20120929_coney_0217-Edit.jpg
20121109_kate_0259.jpg
20121111_ashcroft_0439-Edit.jpg
20121117_LeoLulu_0446.jpg
20121118_helenMaeve_0602.jpg
20121118_maeveHelen_0314.jpg
20100508_cecemilo_0156-Edit.jpg
20100508_cecemilo_0085-Edit.jpg
20121123_untitled_0114-Edit.jpg
B&W Baby portrait
B&W Baby portrait
20121202_Donald_0187.jpg
20100819_decker3_0105-Edit-2.jpg
20100819_decker3_0130-Edit.jpg
20121204_leo_0145.jpg
20121208_untitled_0401.jpg
20130309_jack_0403.jpg
20130608_Izzy_0254.jpg
20130725_JohanElla_129.jpg
20130727_Lucky_211.jpg
20130728_Philippa_244.jpg
20130728_Philippa_251.jpg
20130728_Philippa_279.jpg
20130728_Philippa_301.jpg
20130728_Philippa_325.jpg
20141006_Zoe_1009-Edit.jpg
20141006_Zoe_1017.jpg
20141006_Zoe_1019.jpg
20141006_Zoe_1064.jpg
20141014_casey_1023.jpg
20141014_casey_1038.jpg
20141014_casey_1131.jpg
20141019_Kellan_1384.jpg
20141019_Kellan_1399.jpg
20150412_Faris_1207.jpg
20150412_Faris_1212-Edit.jpg
20160910_tigaris_270.jpg
20160910_tigaris_281.jpg
20110313_nathanielShane_0053.jpg
20110313_nathanielShane_0235.jpg
20110910_hannah_0106.jpg
20120330_zach_0292-Edit.jpg
20120818_abigail_0365.jpg
20120818_abigail_0398.jpg
20120919_leo_0334.jpg
20120919_leo_0378.jpg
20121111_ashcroft_0105.jpg
20121111_ashcroft_0217.jpg
20121204_leo_0221.jpg
20130308_mantell_0252.jpg
20130407_karen_0326.jpg
20130407_karen_0367.jpg
20130407_karen_0368.jpg
20130727_Lucky_103.jpg
20131110_Henry_1026.jpg
20131117_Rose_1114.jpg
20131117_Rose_1171.jpg
20131117_Rose_1384.jpg
20131124_Lillian_1015.jpg
20131124_Lillian_1019.jpg
20131124_Lillian_1045-Edit.jpg
20131124_Lillian_1168.jpg
20140314_Liesl_1404.jpg
20140509_Belle_1109.jpg
20160910_tigaris_119-Edit.jpg
20090910_nikitajack_0043.jpg
20090910_nikitajack_0058-Edit-Edit.jpg
20100522_jack_0093.jpg
20100704_sasha_0147-Edit-Edit.jpg
20100704_sasha_0129-Edit.jpg
20100704_sasha_0140-Edit-Edit.jpg
20100819_decker2_0125-Edit.jpg
20101221_ilana_0107-Edit.jpg
20110210_helenmaeve_0058-Edit.jpg
20111130_untitled_0297.jpg
20120706_julian_0193.jpg
20120706_julian_0232-Edit-4-Edit (Anitas Projects's conflicted copy 2013-07-22).jpg
20120706_julian_0238.jpg
20120919_leo_0146.jpg
20120919_leo_0202.jpg
20120919_leo_0238-Edit.jpg
20120925_armus_0157.jpg
20120925_armus_0200.jpg
20120925_armus_0205-2.jpg
20121128_KikoskiMaio_0117.jpg
20121128_KikoskiMaio_0169.jpg
20121128_KikoskiMaio_0176.jpg
20121128_KikoskiMaio_0189.jpg
20121204_leo_0114.jpg
20121204_leo_0160.jpg
20121204_leo_0168.jpg
20130308_mantell_0163-Edit.jpg
20130308_mantell_0196-Edit.jpg
20130308_mantell_0204-2-Edit.jpg
20130308_mantell_0221-Edit.jpg
20131117_Rose_1219.jpg
20131124_Lillian_1057.jpg
20140124_untitled_1035-Edit-Edit.jpg
20140124_untitled_1050-Edit.jpg
20140124_untitled_1068-Edit-3.jpg
20140211_jordan_1302.jpg
20140314_Liesl_1085.jpg
20140314_Liesl_1304.jpg
20140504_Eli_1006-Edit.jpg
20140504_Eli_1066-Edit-Edit.jpg
20140601_Meera_1151.jpg
20140812_alice_1044-Edit.jpg
20141016_Fleming_1094.jpg
20141104_Joerge_1283.jpg
20141104_Joerge_1406.jpg
20141210_SolAtticus_1155.jpg
20151107_untitled_143.jpg
20160529_Sage_257.jpg
20160715_AlexAlana_360.jpg
20170124_dowling_387.jpg
20140531_Meera_2144.jpg
20140531_Meera_2163.jpg
20140531_Meera_2182.jpg
20140601_Meera_1021.jpg
20141016_Fleming_1084.jpg
20141019_Kellan_1027.jpg
20150412_Faris_1316.jpg
20150412_Faris_1320-Edit.jpg
20150422_Jackson_1171.jpg
20150509_Zane_1040.jpg
20150521_Chorlton_1042.jpg
20150521_Chorlton_1056.jpg
20150521_Chorlton_1238.jpg
20150521_Chorlton_1287.jpg
20150521_Chorlton_1479.jpg
20150713_Goldman_1046.jpg
20170120_untitled_289.jpg
20160622_zyon_206.jpg
20130216_summer2012baby_0112.jpg
20130216_summer2012baby_0210.jpg
20130308_mantell_0128.jpg
20130512_mothersDay_0111.jpg
20140112_Aurelia_1086.jpg
20140124_untitled_1037.jpg
20140124_untitled_1042.jpg
20141109_mini_3109.jpg
20141109_mini_4099.jpg
20150110_friends_1000.jpg
20150110_friends_1009.jpg
20150110_friends_1122.jpg
20150110_friends_1197.jpg
20150110_jack_1035.jpg
20150208_francineBF_1032.jpg
20150221_OliveBea_1000.jpg
20150228_IsabelViolette_1009.jpg
20150228_IsabelViolette_1017-2.jpg
20150228_SofiaFinlay_1061.jpg
20151129_Charlie_257.jpg
20160110_NardiSalih_267.jpg
20160110_NardiSalih_312.jpg
20160305_Forrest_203.jpg
info
prev / next